logo  

 

mailto:kf@hot.ee

 

 

esilehele

 

Importeerija ja Valmistaja Jaoks !

Meie firma KF Kaubanduse Grupp OÜ vabastab Teid pakendaktsiisi maksmise eest kuni -90% ! , aluse Eesti Vabariigi pakendaktsiisi seaduse.

           

	Vabariigi Presidendi 6. jaanuari 1997. a. otsus nr. 70

	Kuulutan välja Riigikogus 19. detsembril 1996 vastu võetud
 	Pakendiaktsiisi seaduse .
	Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse  107.
                      Lennart MERI

        RKs RT I 1997, 5/6, 31

 

           PAKENDIAKTSIISI SEADUS
       Vastu võetud 19. detsembril 1996. a.
 	1. Maksuobjekt
	Pakendiaktsiisiga (edaspidi aktsiis) maksustatakse Eestis täidetud
	ja Eestisse imporditud pakend.
 	2. Mõisted
	Käesoleva seaduse mõistes on:
  
  	1) pakend -- täidetud müügipakend pakendiseaduse (RT I 1995, 47,
  	739) mõistes;
  
  	2) import -- pakendi sissevedu Eesti tolliterritooriumile
  	tolliseaduses (RT I 1993, 62, 891; 76, 1129; 1994, 30, 466; 1995,
  	20, 297; 1996, 83, 1487) sätestatud tolliprotseduuriga import
  	vabaks ringluseks ;
  
  	3) taaskasutatav pakend -- pakend, mida taaskasutatakse
  	pakendiseaduse  11 lõikes 2 sätestatud viisil;
  
  	4) ettevõtlus -- ettevõtlus tulumaksuseaduse (RT I 1993, 79,
  	1184; 1996, 9, 171; 18, 292; 26, 527; 71, 1240; 87, 1542)
  	mõistes;
  
  	5) pakendi kasutaja -- ettevõtlusega tegelev füüsiline või
  	juriidiline isik või välismaa äriühingu filiaal Eestis, kes
  	täidab pakendi kaubaga;
  
  	6) alkohol -- alkohol alkoholiaktsiisi seaduse (RT I 1995, 87,
  	1539; 1996, 45, 852; 87, 1544) mõistes;
  
  	7) karastusjook -- karastusjook Eesti kaupade nomenklatuuri
  	(edaspidi EKN) järgi. Rahandusminister määrab EKN rubriigid,
  	millesse kuuluvad karastusjoogid.
  
 	3. Aktsiisi laekumine
	(1) Käesoleva seadusega kehtestatud aktsiis laekub 50 protsendi
	ulatuses riigieelarvesse ja 50 protsendi ulatuses Keskkonnafondi.
	Keskkonnafondi laekunud raha kasutatakse pakendi ja pakendijäätmete
	käitlemise täiendavaks finantseerimiseks.
	(2) Aktsiis makstakse täiskroonides.
 	4. Aktsiisimäärad
	(1) Pakend maksustatakse aktsiisiga käesoleva seaduse lisas toodud
	määrade järgi.
	(2) Pakendi materjali määramise korra kehtestab keskkonnaminister.
 	5. Aktsiisimaksja
	(1) Imporditud pakendilt maksab aktsiisi pakendi importija.
	(2) Eestis täidetud pakendilt maksab aktsiisi pakendi kasutaja.
 	6. Aktsiisiga maksustamine
	(1) Imporditud pakend maksustatakse aktsiisiga kauba deklareerimisel
	impordiks vahetult selle toimetamisel Eesti tolliterritooriumile või
	pärast eelneva tolliprotseduuri kohaldamist.
	(2) Eestis täidetud pakend maksustatakse aktsiisiga pakendi
	müümisel, vahetamisel, tasuta võõrandamisel või omatarbeks kasutusse
	võtmisel.
	(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tegevuste toimumise
	ajaks on varaseim hetk, mil sooritati üks alljärgnevaist
	toiminguist:
  	1) pakendi lähetamine;
  	2) saajale pakendi kättesaadavaks tegemine;
  	3) pakendi omatarbeks kasutusse võtmine.
  
	(4) Eestis täidetud pakendi omatarbeks kasutusse võtmine on selle
	tarbimine aktsiisimaksja enda vajaduseks või andmine töötajale
	aktsiisimaksjast tööandja poolt.
  
 	7. Maksustamisperiood ja aruandlus
	(1) Imporditud pakendilt makstakse aktsiis tolliseadusega
	impordimaksude tasumiseks kehtestatud korras.
	(2) Eestis täidetud pakendi aktsiisiga maksustamisperiood on
	kvartal.
	(3) Eestis täidetud pakendilt makstakse aktsiis Maksuameti kohaliku
	asutuse pangakontole ja aktsiisideklaratsioon esitatakse Maksuameti
	kohalikule asutusele maksustamisperioodile järgneva kuu 15. päevaks.
	Aktsiisideklaratsiooni vormi kehtestab rahandusminister.
	(4) Aktsiisimaksja, kellele on väljastatud pakendi taaskasutamise
	tõend, on kohustatud esitama pakendi taaskasutamise kohta aruande.
	Aruanne esitatakse Keskkonnaministeeriumile tõendi kehtivuse tähtaja
	lõppemise kuule ülejärgneva kuu 15. päevaks. Aruande vormi kehtestab
	keskkonnaminister.
 	8. Aktsiisivabastus
	Aktsiisiga ei maksustata:
  
  	1) kuni 1998. aasta 31. detsembrini pakendit, millest vähemalt
  	40% taaskasutatakse; alates 1999. aasta 1. jaanuarist pakendit,
  	millest vähemalt 60% taaskasutatakse. Pakendi taaskasutamise määr
  	arvutatakse, arvestamata eksporti, käesoleva seaduse -s 9
  	nimetatud tõendi kehtivusaja kohta;
  
  	2) pakendit, milles on kaup, mida füüsilised isikud toovad
  	Eestisse tollieeskirjadega lubatud alkoholi piirkoguse või
  	karastusjookide maksuvaba koguse ulatuses;
  
  	3) eksporditud pakendit, kui selle väljavedu on tõestatud
  	ekspordi kaubadeklaratsiooniga;
  
  	4) ekspordiks ettenähtud pakendit selle paigutamisel tollilattu,
  	kui kauba tolliladustamine on tõestatud impordi
  	kaubadeklaratsiooniga;

  	5) pakendit, mis toimetatakse välisreise tegevale vee- või
  	õhusõidukile ning pärast tolli- ja piirikontrolli asuvasse
  	müügipunkti tarbe- ja kaasavõetavateks varudeks, kui see on
  	tõestatud ekspordi kaubadeklaratsiooniga;

  	6) pakendit, mis müüakse välisreise tegeva vee- või õhusõiduki
  	varudeks ning pärast tolli- ja piirikontrolli asuva müügipunkti
  	varustamisega tegelevale privaattolliladu omavale ettevõtjale,
  	kui kauba paigutamine tollilattu on tõestatud impordi
  	kaubadeklaratsiooniga.
 	9. Pakendi taaskasutamise tõend
	(1) Taaskasutatava pakendi aktsiisivabastuse aluseks on
	Keskkonnaministeeriumi väljastatud pakendi taaskasutamise tõend
	(edaspidi tõend). Tõend väljastatakse ja selles ettenähtud
	aktsiisivabastus kehtib tingimusel, et aktsiisimaksja korraldab
	pakendi taaskasutamise vähemalt käesoleva seadusega kehtestatud
	määra ulatuses. Kui tõendi kehtivusperioodil pakendi taaskasutamine
	ei vastanud kehtestatud määrale, tuleb aktsiis selle perioodi eest
	tasuda.
	(2) Tõendi saamiseks esitab aktsiisimaksja Keskkonnaministeeriumile
	kirjaliku taotluse, millele on lisatud pakendi taaskasutamist
	tõendavad dokumendid vastavalt keskkonnaministri kehtestatud
	loetelule. Keskkonnaministeerium on kohustatud taotluse läbi vaatama
	ja tulemusest taotlejale teatama ühe kuu jooksul taotluse saamise
	päevast arvates.
	(3) Keskkonnaministri volitatud ametnikul on õigus enne tõendi
	väljastamist ja selle kehtimise jooksul kontrollida pakendi kasutaja
	ja pakendi taaskasutamisega seotud kolmandate isikute
	tegutsemiskohti.
	(4) Tõend väljastatakse taotlejale iga pakendiliigi kohta üheks
	aastaks. Tõendi vormi kehtestab keskkonnaminister.
	(5) Kui tõendi kehtivusperioodi jooksul pakendi taaskasutamise määr
	suureneb, rakendatakse tõendi kehtima hakkamisel kehtinud pakendi
	taaskasutamise määra.
 	10. Tõendi esitamine
	Aktsiisimaksja esitab tõendi pakendi importimisel Tolliametile,
	Eestis täidetud pakendi kohta Maksuametile.
 	11. Arvestuse pidamine
	Pakendi kasutaja on kohustatud pidama taaskasutatava pakendi ostu,
	müügi, vahetamise, tasuta võõrandamise ja omatarbeks kasutusse
	võtmise arvestust pakendiliikide kaupa. Pakendi, mille kohta on
	kasutajale väljastatud tõend, müüki, vahetamist, tasuta võõrandamist
	ja omatarbeks kasutusse võtmist kinnitavale raamatupidamise
	algdokumendile märgitakse tõendi väljastamise aasta ja number. Uue
	pakendi, see on pakendi, mida pole varem kaubaga täidetud, ostmist
	või muul viisil soetamist kinnitavale dokumendile tehakse märge
	pakendi uudsuse kohta.
 	12. Kontroll ja vastutus
	(1) Aktsiisi arvutamise õigsust ja maksmise tähtajalisust
	kontrollivad Maksuamet ja Tolliamet ning nende kohalikud asutused.
	(2) Aktsiisi vale arvutamise, maksmisest kõrvalehoidumise või
	hilinenud maksmise puhul kohaldavad riiklike maksude maksuhaldurid
	maksukorralduse seaduses ettenähtud intressi ja sanktsioone.
	(3) Kui pakendi taaskasutamine tõendi kehtivusperioodil ei vasta
	tõendi kehtima hakkamisel kehtinud määrale, tekib aktsiisi maksuvõlg
	tõendi kehtima hakkamise päevast alates.
	(4) Aktsiisimaksja maksuvõlalt, mis on tekkinud pakendilt, mille
	kohta on väljastatud tõend, ei arvestata maksukorralduse seaduses
	(RT I 1994, 1, 5; 1996, 35, 714; 49, 953; 78, 1379; 81, 1447)
	ettenähtud intressi kuni käesoleva seaduse  7 lõikes 4 sätestatud
	aruande esitamise kuu 15. päevani.
 	13. Ekspordi ja impordi tõendamine
	(1) Maksuameti või Tolliameti vaidluses maksukohustuslasega kauba
	impordi toimumise üle loetakse kauba impordi toimumise tõendiks
	kauba väljaveo registreerimist tõendav dokument, mille on
	väljastanud selle välisriigi tolliasutus, kust kaup Maksuameti või
	Tolliameti andmetel Eestisse vahetult saabus.
	(2) Maksuameti või Tolliameti vaidluses maksukohustuslasega kauba
	ekspordi või taasväljaveo toimumise üle loetakse kauba ekspordi või
	taasväljaveo toimumise tõendiks kauba sisseveo registreerimist
	tõendav dokument, mille on väljastanud selle välisriigi tolliasutus,
	kuhu kaup maksukohustuslase andmetel Eestist vahetult saadeti.
	(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentide
	hankimiseks pöördub välisriigi tolliasutuse poole Tolliamet.
 	 14. Seaduse jõustumine
	Käesolev seadus jõustub 1997. aasta 1. märtsil, välja arvatud
	seaduse lisa punkt 2, mis jõustub 1998. aasta 1. detsembril.
                 Riigikogu esimees Toomas SAVI

                        Lisa
                  pakendiaktsiisi seaduse juurde

         Pakendiaktsiisi määrad

	Maksustatav pakend    |    Aktsiisimäär kroonides *
     	           pakendi kohta  |  liitri kohta
	1. Alkoholipakend sõltuvalt materjalist:
  	1) klaas ja keraamika   |   0,50     |    2,00
  	2) plastik        |   1,00     |    2,00
  	3) metall         |   0,75     |    2,00
  	4) muu          |   0,25     |    1,00
	2. Karastusjoogi pakend sõltuvalt materjalist:
  	1) klaas ja keraamika   |   0,50     |    2,00
  	2) plastik        |   1,00     |    2,00
  	3) metall         |   0,75     |    2,00
  	4) muu          |   0,25     |    1,00

	* Aktsiis arvutatakse mõlema määra järgi ja summeeritakse